Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Dobré děti

Pán Bůh rozhněval se na lidi a poslal na celou zemi, po několik let po sobě veliké sucho; co lidé zaseli, nic nevzešlo, nic se neurodilo. 

I nastal veliký hlad, dobytek hynul hladem i lidé umírali. 

A byl tehdáž v jednom carství mladý král, a jak se to obyčejně děje, že mladý tíhne k mladému, tak i on nikoho netrpěl kolem sebe, v radě, v úřadě, ani u vojska, než samé mladé lidi; a jak mladí a nezralí rozumové radili, tak i nezralá byla jich rada. Vidouce všude kolem bídu velikou, poradili králi, aby dal všech starých lidí vyhnat, aby prý mladým nejedli darmo chleba. 

I pohrozil král po jich radě každému smrtí, kdo by starého člověka přechovával. 

Tu rozešli se biřicové po celé zemi, všude vyhlašujíce královu vůli, a kde kterého starce vyslídili, bez milosti všechny ve stavení zbili a vyhnali. 

  I byli v jednom městě tři bratři, a měli otce stařičkého; avšak nevydali ho, ukryli ho doma v komoře pod podlahou. I seděl tam stařeček několik měsíců, a synové mu přinášeli, co měli. 

Minula zima a přišlo jaro, čas setí, ale nikde ani zrnka nebylo k zasetí. 

I přišli ti tři synové k otci svému o radu, co dělat? 

„Strhejte, děti, starou střechu se stavení, došky vymlaťte a výmlatky zasejte.“ 

  Synové tak učinili a pán Bůh jim dal štěstí; za týden zazelenalo se oseníčko; za měsíc, za dva stálo obilí jako les, a byla to směs obilí všelijakého: žito, pšenice, ječmen a jiné. 

Všichni lidé se tomu divili a pověst o tom roznesla se po celé zemi, až i k samému králi se dostala. I poručil král, aby se ti tři bratři před něj postavili. Bratři se toho velmi ulekli: „Teď prý bude s námi zle!“ a šli zase k otci: „Táto, poraď, co dělat?“ 

„Jen jděte, děti! ať bude, co bude, a králi pouhou pravdu povězte.“ 

Když tam přišli, král hněvivě se tázal, proč schovávají obilí, kdežto byl takový hlad, že mnoho lidí pomřelo hladem? 

Bratři všecko pověděli, co a jak bylo, od počátku až do konce: „a nyní, nejmilostivější králi, nalož s námi, jak chceš!“ 

Tu královo čelo se vyjasnilo, i poručil, aby bez meškání před něj otce stařečka přivedli; Posadil jej sobě po boku svého trůnu a poslouchal rady jeho až do smrti, a jeho synům se hojně odměnil. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.