Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Marek kralovic

Byla jedna matka a měla syna jménem Marka královice. Když Marek povyrostl, musel pást prasata; byl malý a slabý, a druzí pasáci, chtěli, aby jim sloužil a za ně pásl, bili jej, až od nich musil utéci. Toulaje se po poli, nalezl krásné bílé děťátko, jak na slunci leží.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Ďábelský tanec

Jedna nádenice měla dvě dcery, ale jedna byla její vlastní dcerka, a druhá pastorkyně. A poněvadž se sama musila svýma rukama živiti, musily i ty dívky dělati na sebe — celé jaro i léto všecky tři kopaly v zahradách a v poli žaly, a v zimě předly koudel.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Vlčice

Byl jeden zakletý mlýn, ale nemohl v něm nikdo zůstávat, proto že do něho vždycky přicházela nějaká vlčice. Jednou přišel do toho mlýna nějaký voják na nocleh.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Pohanka

Za modrými vodami, za příkrými horami žili cař a cařice. K starosti dal jim pán Bůh pro potěšení děťátko jediňátko, krásnou dcerušku.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

O božím kohoutu

Země byla pustá, nikde nebylo nic než kamení. I bylo toho Bohu líto a protož poslal svého kohouta, aby ji zúrodnil. Kohout posadil se na jednu jeskyni a snesl vejce podivné moci a platnosti.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Bulharské pohostinství

Jednou, když pán Bůh stvořil svět, chtěl potom taky vidět, jak jsou v něm lidé živi.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Rybářův syn

Byl jednou na Dunaji nějaký pán, a měl svého rybáře. Jednou chtěl strojit hostinu, poručil rybáři, aby mu ve třech dnech tři bedny ryb dovezl.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Macecha a nevlastní dcera

Jeden vdovec měl dvě děti, synka a dcerku‚ oženil se nanovo se vdovou, která také měla dceru. Ta žena dceru svou nade vše milovala a dětí muže nenáviděla.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Čert a Cigán

Starý strýc šel sloužit k Čertovi, a Čert řekl: „Dám ti, co chceš a budeš mi jen roští a vodu nosit a pod kotlem přikládat.“ — „Dobrá!“ — I dal mu Čert vědro a řekl: „Jdi a naber tam hle z té studny vody.“

Milý srýc šel, nabral do toho vědra vody a táhl klikou vzhůru; ale jak byl starý, nemohl jí vytáhnout, i musil vodu zase vylít, aby ve studni nepřišel o vědro. Ale co domů přinest? I vytáhl milý strýc z plotu, kůl a rýpal okolo studnice, jako by kopal. Čert nemoha se ho s vodou dočkat, šel mu naproti: „A což tu děláš? proč jsi mi nepřinesl vody?“

„Nu co! chci celou studni vykopat a tobě přinést.“ — „Nech toho, příliš bys se utrmácel, a prvé nežli bys mi to vědro vody přinesl, zatím by mi nadarmo dříví shořelo.“ Po té nabral vody a nesl sám. — „I kdybych to byl věděl, byl bych dávno přinesl!“

Jednou ho poslal Čert do lesa pro roští. Strýc šel, ale v lese přepadl ho déšť a promočil naskrz. Starý ozábl a nebyl s to, aby roští nabral. I co udělal? nadřel si lýčí, šel kolem lesa i svazoval lýčím strom ke stromu. Čert čekal, a když se strýce nemohl dočkat, šel za ním: „Co to děláš, pošetilče?“ — „Co dělám! chci ti dříví přinést, i svazuju celý les v otýpku, abych se s chamradím nemusil nosit.“

Čert vida, že se strýcem nic nepořídí, nabral roští a šel domů. Potom šel ke starému Čertu se poradit: „Najal jsem si strýce,“ povídá, „a nevím, co si s ním počít: jsme dost silní a chytří, ale on je ještě silnější a chytřejší — nezbývá, než abych ho zabil.“ — „Dobře; až si lehne spát, zabij ho.

Čert přišel domů a šel spát. Strýc bez pochyby něco tušil; i položil svůj kožich na lavici, kde obyčejně spával a sám si vlezl do kouta pod lavici. Čert myslil, že strýc už tvrdě spí, vzal železnou palici a uhodil do kožichu, až se vůkol rozléhalo; potom šel spát s myšlenkou, že už je po Cigánovi. A strýc si povzdychl: „Och!“ i zachrupnul se v koutě. — „Co pak ti je?“ — „E! blecha mě štípla.“

Čert opět šel ke starému na poradu. „Ale jak se ho mám zbavit?“ povídá, „když jsem mu dal palicí, jen se lehce probudil a řekl, že ho blecha štípla.“

„Tak mu raději zaplať,“ řekl starý, „co chce, ať si jde jinde po světě služby hledat.“ — Strýc si vzal pytlík s dukáty a šel. Ale Čertovi bylo potom líto peněz, i radil se opět se starým, a starý řekl: „Běž za ním a řekni, kdo z vás silněji dupne nohou o kámen, toho ty peníze budou.“ — Čert běžel za ním: „Hej, počkej, strýcu! něco ti řeknu.“ — „A co chceš, lotře?“ —

„Počkej, budem spolu dupat: kdo silněji dupne o kámen, toho peníze budou.“ — „Tehdy dupni,“ řekl strýc; a Čert dupnul jednou i podruhé, až v uších zalehlo. Zatím strýc nalil pod kámen vody a povídá: „Což pak to? hlupáku! já dupnu o suchý kámen, a voda vystřikne.“ Dupnul a cák! vystřikla voda z kamene.

Čert opět šel na radu a starý řekl: „Běž za ním, kdo z vás výše palici vyhodí.“ — Strýc zatím už ušel několik mil, tu se ohlídne a Čert za ním: „Hej, počkej!“ — „A co chceš, padouchu?“ — „Kdo z nás výše palici vyhodí, toho peníze budou.“ — „Nu! tehdy budem házet; mám i bez toho dva bratry tam na nebesích, jsou oba kováři, i hodí se jim to na kladivo a nebo na kleště.“

Čert vyhodil, až sotva bylo co vidět. A strýc vzal palici za konec, sotva ji pozvedl, a volá: „Hej, bratři! nastavte tam rukou!“ A Čert popadl ho za ruku: „Počkej, neházej, bylo by jí škoda.“

Potom poradil starý: „Běž ještě za ním a řekni, kdo rychleji poběhne.“ — Čert ho dohonil a strýc řekl: „Víš-li co, s tebou já nebudu se honit; ale mám maličkého synáčka, Jácu, jsou mu teprve tři dni, jestli že toho dohoníš, tehdy se mnou se budeš měřit.“ I zahlídl strýc ve brázdě zajíce: „Vidíš ho?“ povídá, „to můj maličký Jáca. A no! Jáco, utíkej.“ A zajíc vyskočil a sem tam po poli, jen se za ním prášilo. „Aj!“ povídá Čert, „vždyť pak neběží pořádně.“ — „A co? v mé rodině ještě nikdo pořádně neběžel: kudy vidí, tudy běží.“ — Potom starý poradil, aby spolu zápasili, kdo silnější.“ — „Ale!“ povídá strýc, „což bych já s tebou zápasil; mám však otce, je tak starý, že mu nosím už sedm let do díry jíst; když toho přemůžeš, tehdy spolu se popadnem.“

I věděl strýc o medvědu a vedl Čerta k jeho díře. „Jdi tam,“ povídá, „zbuď ho a popadni se s ním.“ — Čert tam vlezl a řekl: „Vstávej, vousáči! budeme spolu zápasit.“ — A medvěd se do něho pustil, popral a poškrábal ho pořádně a pak ho z díry vyhodil. — Konečně poradil starý, kdo silněji hvízdne, tak aby ho bylo na tři míle slyšet.

Čert hvízdnul, až to zadunělo i zašumělo. A starý řekl: „Což to! když já hvízdnu, tehdy oslepneš i ohluchneš — zavaž si oči i uši.“ Čert zavázal. Tu vzal strýc palici, co dříví štípají, a uhodil Čerta za uši jednou i podruhé. — „Oj, počkej! oj, nehvízdej, zabiješ mě! nechej si ty peníze a už běž!“ — A tak byl konec. 

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Ptáčník králem

Ptáčník lapil vránu, a když ji přinesl domů. Vrána však prosila, aby ji zase pustil, že mu bude nadhánět ptáky a že ho šťastným učiní.

 ...