Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Dobré děti

Pán Bůh rozhněval se na lidi a poslal na celou zemi po několik let po sobě veliké sucho; co lidé zasili, nic nevzešlo, nic se neurodilo. I nastal veliký hlad a dobytek hynul hladem.

A byl tehdáž v jednom cařství mladý cař, a jak obyčejně se děje, že mladý lne ke mladému, tak i on nikoho netrpěl kolem sebe, v radě, v úřadě, ani u vojska, než samý toliko mladý lid; a jakož mládí, nezralí rozumové radili, tak i nezralá byla jich rada. Viděl všude kolem bídu velikou, poradili caři, aby dal všechny starýé lidí vyhnat, aby prý mladým nejedli darmo chleba. Cař pohrozil po jich radě každému pokutou smrti, kdoby starého člověka přechovával.

Tu rozešli se biřicové po vší zemi, všude vyhlašujíce vůli cařskou, a kde kterého starce vyslídili, vyhnali ho bez milosti. — I byli v jednom městě tři bratři, a měli otce stařičkého; a však ho nevydali, než ukryli ho doma v komoře pod podlahou. I seděl tam stařeček několik měsíců, a synové mu přinášeli, co měli. Minula zima a přišlo jaro, čas síje, ale nikde ani zrnka nebylo k zasetí; něco se spotřebovalo, něco zhynulo v zemi.

I přišli ti tři synové k otci svému o radu, co dělat? „Strhejte, děti, starou střechu ze stavení, došky vymlaťte a výmlatky zasejte.“ Synové tak učinili a pán Bůh dal štěstí: za týden zazelenalo se oseníčko jako routa; za měsíc, za dva stálo obilí jako les, a byla směs obilí všelikého: žito, pšenice, ječmen a ječmen. Všichni lidé tomu se divili a pověst o tom roznesla se po vší zemi, až i k samému caři se dostala. I poručil cař, aby se ti tři bratři před ním postavili.

Bratři velmi se toho ulekli: „Teď,“ prý, „bude s námi zle!“ a šli zase k otci: „Táto, poraď, co dělat!“ — „Jen jděte, děti! ať bude, co bude, a caři pouhou pravdu povězte.“ Když tam přišli, cař hněvivě se tázal, proč schovávají obilí, kdežto byl takový hlad? Bratři všecko pověděli, co a jak bylo, od počátku až do konce: „a nyní, nejmilostivější caři, nalož s námi, jak chceš!“

Tu cařovo čelo se vyjasnilo, i poručil, aby bez meškání před něj otce stařečka přivedli; a pak jej posadil sobě po boku podlé svého trůnu i poslouchal rady jeho až do smrti, a jeho synům se odměnil hojně. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.